Спечели Somersby награди за свежи дни под слънцето

Спечели Somersby награди за свежи дни под слънцето
Период на промоцията: 27.06.2024 г. - 24.07.2024 г.
Промоцията е активна във всички търговски обекти на верига магазини Lidl.

Как да участвам?

Спечели Somersby награди за свежи дни под слънцето

1

Купи бутилки Somersby 300 ML за поне 4 лв. от магазин на Lidl
Спечели Somersby награди за свежи дни под слънцето

2

Регистрирай кода
от касовата
бележка ТУК
Спечели Somersby награди за свежи дни под слънцето

3

Играй за
свежи
награди

Награди

Спечели Somersby награди за свежи дни под слънцето
Спечели Somersby награди за свежи дни под слънцето
Спечели Somersby награди за свежи дни под слънцето
Период на промоцията: 27.06.2024 г. - 24.07.2024 г.
Промоцията е активна във всички търговски обекти на верига магазини Lidl.

Регистрация

Спечели Somersby награди за свежи дни под слънцето
Не забравяй да запазиш физическата или дигиталната касова бележка от приложението LIDL PLUS до получаване на наградата.
Снимай касовата бележка четливо или качи дигитална касова бележка от приложението LIDL PLUS.
Регистрирай касов бон

Печеливши

Спечели Somersby награди за свежи дни под слънцето
Фотоапарат Polaroid
Печелившите ще бъдат
изтеглени на 25.07.2024 г.
Спечели Somersby награди за свежи дни под слънцето
Somersby плажна чанта
Печелившите ще бъдат
изтеглени на 25.07.2024 г.
Спечели Somersby награди за свежи дни под слънцето
Somersby плажна кърпа
Печелившите ще бъдат
изтеглени на 25.07.2024 г.

Официални правила на потребителска промоция "Спечели Somersby награди за свежи дни под слънцето"

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
 
1.1 Промоцията „Спечели Somersby награди за свежи дни под слънцето“ с  участието на вкусове Somersby 330 ml – Ябълка, Круша, Манго & Лайм и Горски Плодове 0,0% aлк., наричана по-нататък накратко “Промоцията”, се организира и провежда от „Карлсберг  България“ АД, София, ж.к. Младост 4, ул. Бизнес парк София 1, сграда 10, етаж 4, наричано по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
 
2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa  www.somersbypromo.bg  за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 080011500.
2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Промоцията по всяко време, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.somersbypromo.bg
2.4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.
2.5. Базата данни и онлайн сайтът на Промоцията ще са поддържани и управлявани от рекламна агенция „Би Плюс Ар“ ООД (наричана по-нататък „Агенцията“).
 
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ПРОМОЦИЯ
 
3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България, в  търговските обекти на Лидл България.
 
ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
 
4.1. В промоцията имат право да участват всички дееспособни лица, които се намират на територията на Република България, на възраст над 18 години с изключение на служителите на „Карлсберг България“ АД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, собствениците и служителите на търговски обекти Лидл, в които се провежда Промоцията, както и роднини по права линия от първа степен (деца и родители) и съпрузи на изброените по-горе лица.
 
ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
 
5.1. Промоцията стартира на 27.06.2024 г. и продължава до 24.07.2024 г. (вкл.).

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ
 
6.1. „Участващи опаковки“ са бутилки Somersby 330 ml – Ябълка, Круша, Манго & Лайм, Горски плодове 0,0% алк.
 
ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
 
7.1. Закупилите Somersby 330ml за минимум 4 лв. в комбинация по избор, могат да спечелят награда: 1 от 10 моментни фотоапарата Polaroid, 1 от 100 плажни чанти или 1 от 150 плажни кърпи.
 
ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ
 
8.1. Закупилите Somersby 330ml за минимум 4 лв. в комбинация по избор, могат да спечелят награда в края на промоционалния период: 1 от 10 моментни фотоапарата Polaroid, 1 от 100 плажни чанти или 1 от 150 плажни кърпи. Регистрирай кода на касовата бележка  на  www.somersbypromo.bg.. Запази касовия бон за удостоверяване на покупката. Потребители на приложението Lidl + също могат да регистрират дигитални касови бележки, стига  да отговарят на условията за участие.
Тегленето на наградите ще се извърши на 25.07.2024 г. на случаен принцип сред всички участници, покрили условията за участие в промоцията, с помощта на специално разработен за целта софтуер. Всички спечелили награда ще бъдат уведомени чрез SMS, в рамките на 5 работни дни след края на кампанията, а наградите ще бъдат доставени от подизпълнител на Организатора и предадени срещу справка на печеливши касови бележки .
8.1.1. Регистрация: за да участва в Промоцията, Участникът е необходимо:
Да въведе своя актуален мобилен номер, на който може да бъде открит, при спечелване на награда.
Да въведе уникален код от касовия бон, удостоверяващ направената покупка.
При регистрация на касовата бележка Участникът трябва да се съгласи с Условията за участие в промоцията (отметка в съответното поле, че са прочели Официалните правила на Промоцията, както и че са информирани и се съгласяват с начина на обработка на техните лични данни).

8.1.2. При спечелване на награда от Промоцията, участникът ще бъдат уведомен чрез SMS на мобилния си телефон, посочен при регистрация, в рамките на 5 работни дни след края на кампанията. В полученото SMS съобщение, участникът ще има достъп до контакта форма, в която в рамките на 5 работни дни да попълни данни за доставка на наградата (две имена, адрес и телефон). В случай, че не го стори в посочения срок, участникът губи правото да получи награда.

8.1.3 Наградата се предоставя в рамките на 1 календарен месец след получаване на данните за доставка от Участника. Наградите ще бъдат доставени от подизпълнител на Организатора и предадени срещу предоставяне на съответната печеливша касова бележка. Организаторът и Администраторът на Промоцията не носят отговорност, ако печеливш участник не получи наградата си вследствие на грешни, непълни или неточно посочени данни.

8.1.4. В Промоцията няма ограничение на брой регистрирани касови бележки, но един участник може да играе за спечелване само на една награда от вид, т.е. 1 участник може да спечели максимум 1 от 10 моментни фотоапарата Polaroid, 1 от 100 плажни чанти или 1 от 150 плажни кърпи.

8.1.5. Информация за промоцията може да се получи и на тел.: 080011500 (на цената на един градски разговор за абонатите на БТК от цялата страна).

8.1.6. В момента на получаването на наградата печелившият участник е задължен да предостави на куриерската фирма касовия бон, удостоверяващ направената покупка или да представи дигиталния касов бон, генериран в приложението Lidl+, както и да подпише приемо-предавателен протокол. В противен случай, награда не се предоставя, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция. В случай, че в рамките на 1 календарен месец от получаване на информация за контакт, доставката на наградата не може да се осъществи, по вина, която не може да се вмени на Организатора, то награда не се предоставя. За избягване на съмнение, Организаторът ще направи 3 /три/ опита да осъществи доставката на наградата чрез телефонно позвъняване и текстово съобщение до печелившия участник. При направени 3 неуспешни опита за доставка се приема, че участникът няма интерес от получаването наградата и такава не се предоставя, а остава в полза на Организатора. Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция. Спечелилите награди участници се считат за уведомени с настоящите Официални правила, че следва да предоставят на Организатора или негов подизпълнител личните си данни, необходими за получаване на наградата и изготвянето на приемо-предавателен протокол (три имена и ЕГН).

ЧАСТ 9. ОТГОВОРНОСТ
 
9.1. Организаторът на Промоцията не носи отговорност и няма да участва като страна в спор, в случай че печеливш участник има задължението, а не декларира получената от нея/него награда спрямо изложено в чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ).

9.2.Организаторът на промоцията не отговаря и няма да бъде привлечен в съдебни дела за собственост на печеливш касов бон. Споровете, свързани с правото на собственост върху печеливш касов бон, не засягат установените тук принципи на присъждане на наградите от Организатора на промоцията на лице, чиято претенция е предявена пред Организатора на промоцията съгласно разпоредбите на тези Официални правила. Всички предявявания след определения краен срок се считат за невалидни. Организаторът на промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на промоцията.
9.3. Организаторът на Промоцията не носи отговорност за и няма да покрива каквито и да било евентуални разходи за интернет достъп на участник в Промоцията, натрупани вследствие на действия, свързани с Промоцията.

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1. Наградите по т. 7.1  са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни за техния паричен еквивалент.
 
ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
 
11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.

11.2. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация/обезщетение и др.
 
ЧАСТ 12. СПОРОВЕ
 
12.1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
 
ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ
 
13.1. С участието в тази Промоция участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Промоцията, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе.

13.2. С участието в тази Промоция участниците разбират и са информирани, че Организаторът или оторизирани от него лица могат да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията, а също и в период от 6 месеца след края ѝ, а при възникнал спор – до прекратяване на казуса.
 
ЧАСТ 14. ПРАВИЛА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

14.1. С настоящите официални правила и във връзка с Политиката на Организатора за защита на личните данни, с настоящото Организаторът информира участниците в промоцията относно необходимостта техни лични данни да бъдат обработвани от Администратора във връзка с провеждането на промоцията и предоставяне на наградата Somersby 1 от 10 моментни фотоапарата Polaroid, 1 от 100 плажни чанти или 1 от 150 плажни кърпи.

14.2. За целите на получаването на награда от промоцията, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците: име, фамилия, адрес и телефонен номер, ЕГН.
Основание за обработката на предоставените лични данните е договорно отношение между Участника и Организатора, по-конкретно - участие в промоцията с очакване на насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в промоцията.
Всеки участник в играта се счита за уведомен и запознат с  нейните правила и съгласен с условията й, включително и че с участието си в Играта, предоставените от него лични данни ще бъдат обработвани съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни от Организатора на Играта и неговите подизпълнители.
Допълнително участниците са уведомени, че Организаторът или упълномощени от него лица ще комуникират с тях посредством телефонни разговори по време на Промоцията и за период от шест месеца след края й. Печелившите участници в промоцията са уведомени  за обработване на личните им данни от организатора на промоцията за целите на осъществяване на промоцията, доставяне на наградите и изпълнение на разпоредбите на ЗДДФЛ за срока на промоцията и 10 години  от нейното приключване.

14.3 Спечелилите награди участници са наясно, че следва да предоставят личните си данни, необходими за изготвянето на приемо-предавателен протокол, който ще удостовери предоставянето и получаването на наградата. При получаването на наградата спечелилият участник се задължава да попълни и подпише приемо-предавателния протокол, образецът на който се предоставя от служител на упълномощената фирма, която осигурява доставката на наградата. Организаторът си запазва правото да не предоставя награди при отказ за попълване и/или подписване на приемо-предавателния протокол. Приемо-предавателният протокол по предходното изречение ще бъде съхраняван за период от 10 години от датата на подписването му с цел доказване на изпълнението и извършената доставка на наградата.

14.4. Включвайки се в промоционалната игра на ОРГАНИЗАТОРА, участниците са наясно, че, в случай, че спечелят награда, следва да предоставят на ОРГАНИЗАТОРА и неговите подизпълнители, които осъществяват промоционалната игра, свои лични данни - три имена, ЕГН, адрес, телефон и пощенски код. Участниците са наясно, че ОРГАНИЗАТОРЪТ и посочените негови партньори могат да обработват предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея. След изтичане на 6 месеца от прекратяване на промоционалната игра, личните данни за контакт, събрани за предоставянето на наградата  на участниците, ще бъдат заличени от базите данни на организатора на играта.

14.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва личните данни на участниците за целите на:
• администриране на провеждането на промоцията и комуникация с участниците;
• последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията;
- изпълнение на законовото задължение за деклариране на предметна печалба от платеца на дохода, съгласно чл. 73, ал.1, т.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

14.6. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в промоционалната игра самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, които ще се задължат да спазват съответните разпоредби за  защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането на промоцията:
• BTL агенция или куриерска фирма, на която Организаторът е възложил доставянето на наградите;

14.7. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 15 – 22 от Общия регламент за защита на личните данни  Правата по предходното изречение могат да бъдат упражнени при посещение на https://carlsberggroup.com/privacy-policy/data-subject-requests/.

14.8. Организаторът и обработващите данни поддържат режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на Участника. Организаторът и обработващите данни осигуряват и поддържат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участника срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.

14.9. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора, чрез следните координати: bulgaria.privacy@carlsberg.com
14.10. Всеки участник– субект на лични данни, събрани при провеждане на Промоцията има право  да:
- поиска достъп до личните данни и да получи копие от тях;
- поиска коригиране на личните данни, ако същите са неточни;
- поиска изтриване на личните данни (познато още като "правото да бъдеш забравен"), въпреки че подобно право може да бъде ограничено с оглед на договорните и законови задължения на администратора;
- получи копие от личните данни в структуриран, често използван и технически четлив формат, и да ги предадете на друг администратор на лични данни (познато още като "право на преносимост на данните");
•    възрази срещу обработването на личните данни с действие за в бъдеще, като подаването на такова основателно възражение води до недопустимост на последваща обработка на данните, както и и да ограничи обработването на личните данни, в случаите, предвидени в закона;
• поиска защита по административен ред чрез жалба до до Комисия за защита на личните данни - Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.
За да се упражни което и да е било от тези права, участникът може да се свърже с Организатора на Играта, прилагайки доказателство за самоличност на имейл: по имейл на bulgaria.privacy@carlsberg.com.

15. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на Карлсберг България АД е достъпна на адрес: https://carlsbergbulgaria.bg/politika-za-zashita-na-lichnite-danni/